นโยบาย

 เป็นสถานที่ปลอดภัย เอื้อต่อสุขภาพ เอื้อต่อกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม

 เป้าหมาย

1. สถานที่ปลอดภัย
2. สถานที่สะอาด
3. การบำบัดน้ำเสีย
4. ป้องกันภัยพิบัติต่างๆ
5. บริหารจัดการสาธารณูปโภคต่างๆ
6. บริหารความเสี่ยง

กระบวนการ

1. สถานที่ปลอดภัย

1.1 ENV Round ทุกก 6 เดือน
1.2 ปรับปรุงข้อแนะนำจากการตรวจประเมินจากกองวิศวกรรมการแพทย์ปีละ 1 ครั้งและปรับปรุงตามข้อแนะนำ
1.3 จัดระบบการรักษาความปลอดภัยและการติดกล้องวงจรปิดในจุดที่มีความเสี่ยง

2. สถานที่สะอาด

2.1 จัดให้มีมุมให้ความรู้ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้ผู้ป่วยและญาติรอบโรงพยาบาล
2.2 ดำเนินงาน 5ส. และกิจกรรม Big Cleaning
2.3 มีแนวทางปฏิบัติในการจัดการขยะ (ขยะทั่วไป ขยะติดเชื้อและขยะอันตราย)

 3. การบำบัดน้ำเสีย

มีการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพ

 4. ป้องกันภัยพิบัติต่างๆ

4.1 จัดทำแผนรองรับการระงับอัคคีภัย แผนน้ำท่วม
4.2 ดำเนินการฝึกซ้อมแผนร่วมกับหน่วยงานภายนอก

 5. บริหารจัดการสาธารณูปโภคต่างๆ

มีแผนบริหารและแนวทางปฏิบัติเมื่อสาธารณูปโภคขัดข้อง พร้อมทั้งมีการเตรียมความพร้อมของแหล่งสำรองต่างๆ

6. บริหารความเสี่ยง

6.1 มีการประเมินความเสี่ยง 2 ครั้ง/ปี ตามแบบ RAH 01
6.2 มีการตรวจประเมินสภาพแวดล้อมของโรงพยาบาลด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์