ตัวชี้วัด
1. อุบัติการณ์การเกิดความเสียหายระดับ E ขึ้นไปจากโครงสร้างทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม
2. จำนวนอุบัติการณ์ทรัพย์สินสูญหายในโรงพยาบาลความรุนแรงระดับ D ขึ้นไป
3. จำนวนข้อร้องเรียนจากชุมชนเรื่องจากจัดการของเสียในโรงพยาบาล
4. ผลการตรวจวัดค่าน้ำทิ้งจากองค์กรภายนอกผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุก Parameter
5. กระบวนการเฝ้าระวังความปลอดภัยจากอัคคีภัย (การตรวจสอบถังดับเพลิง ตรวจสอบสารเคมีไวไฟ ซ้อมแผนระงับอัคคีภัยและรองรับน้ำท่วม ปีละ1ครั้ง)
6. อุบัติการณ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองไม่ทำงานภายใน 6 วินาที
7. อุบัติการณ์ ไม่มีน้ำใช้
8. จำนวนเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีร้อยละ100
9. จำนวนเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง